Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden is een stichting met de ANBI-status.

ANBI logo1

Conform statuten, artikel 4, lid 5: hierin is bepaald dat de leden van het bestuur géén beloning voor hun werkzaamheden genieten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Jaarverslag over het jaar 2022

Jaarrekening en kascontrole over het jaar 2022

Werkplan voor het jaar 2023

Begroting voor het jaar 2023