Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden is een stichting met de ANBI-status.

ANBI logo1

Conform statuten, artikel 4, lid 5: hierin is bepaald dat de leden van het bestuur géén beloning voor hun werkzaamheden genieten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de  door  hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Begroting 2019

Jaarrekening en kascontrole 2018

Jaarverslag 2018

Werkplan 2019